Потребни документи и услови за Д категорија

Опис на категоријата:

Спаѓаат моторни возила за превоз на лица, кои освен седиштето на возачот имаат повеќе од 8 (осум) седишта, на кои може да им биде придодадено приклучно возило и чија вкупна маса не надминува 750 kg.


Потребни документи и услови:

  • Наполнети 24 години возраст
  • Најмалку две години да поседува „Ц” категорија
  • Доказ за завршено најмалку основно образование
  • Уверение за здравствената и психофизичката способност за управување со моторно возило, трактор и работна машина
  • Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач
  • Важечка лична карта
  • Доказ за уплатен износ на трошоци за полагање на возачкиот испит